Vernieuwde Wet Betalingstermijnen (B2B) beschermt kleine ondernemer nóg beter

Wet Betalingstermijnen

Vanaf deze week worden kleine ondernemers nóg beter beschermd tegen onredelijk lange betalingstermijnen van grote bedrijven. Per 1 juli is er namelijk een nieuwe bepaling van kracht die de voorgaande wet op de betalingstermijnen verder aanscherpt, en daarbij de MKB’er en ZZP’er verder in bescherming neemt. Ook veel webwinkeliers behoren tot de categorie ‘kleine ondernemers’ en verkrijgen dus een sterkere positie door deze nieuwe wet.

Volgens de nieuwe richtlijn zijn Betalingstermijnen van meer dan 60 dagen in bestaande contracten per 1 juli 2018 namelijk ongeldig. Consequentie daarvan is dat de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen geldt.

Wet Betalingstermijnen

De nieuwe wetgeving op de Betalingstermijnen is een aanscherping van de Wet Betalingstermijnen die in 2013 van kracht werd. Die wet stelde maximale betalingstermijnen voor, waarvan slechts bij uitzondering mag worden afgeweken. Reden om de wet destijds in te voeren was een betere onderhandelingspositie voor kleine ondernemers als MKB’ers en ZZP’ers.

“Het probleem met de wet van 16 maart 2013 was echter dat daarin een uitzondering was opgenomen die nadien veel is gebruikt/misbruikt door grote ondernemingen”, zo stelt Lucien Ridderbroek, advocaat bij e-Legal. “Dit ‘gat’ is nu dichtgetimmerd voor zover het de relatie grote onderneming versus MKB/ZZP betreft.”

Wet ‘Tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen’

Om dat ‘hiaat in de wetgeving’ te dichten is afgelopen jaar de wet ‘Tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen‘ ingevoerd. En hoewel deze wet in feite dus al een jaar van kracht is op betalingstermijnen in nieuwe contracten, gaf deze wet grote ondernemingen één jaar de tijd om langere betalingstermijnen in bestaande contracten te verkorten tot maximaal 60 dagen. Grote bedrijven die dit hebben nagelaten, krijgen nu te maken met een betalingsafspraak van meer dan 60 dagen die nietig blijkt. Dit betekent dat de langere betalingstermijn ongeldig is en dat in plaats daarvan de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen geldt.

Consequenties voor grote ondernemingen

Consequentie hiervan is dat kleine bedrijven dergelijke ongeldige afspraken voor niet-geschreven kunnen houden en aanspraak kunnen maken op de verschuldigde wettelijke handelsrente en incassokosten vanaf 30 dagen na ontvangst van hun factuur. Voor grote ondernemingen zijn er echter méér consequenties verbonden aan ongeldige betalingsafspraken en structureel te late betalingen. “Zo wordt in de Memorie van Toelichting op de bovenvermelde wet opgemerkt dat het slechte betalingsgedrag kan doorwerken in de financiële cijfers van een onderneming”, zo verduidelijkt Ridderbroek. “Bij structureel te late betaling moet immers een voorziening op de balans worden geplaatst voor na te vorderen wettelijke handelsrente en wel voor de duur van de verjaringstermijn van vijf jaar.”

Publicatieplichtig

Aangezien grote ondernemingen publicatieplichtig zijn, wordt het slechte betalingsgedrag door publicatie van de jaarcijfers ook zichtbaar voor de buitenwereld. Zouden deze financiële verplichtingen niet uit de boeken van de onderneming in kwestie blijken, dan dient er bovendien rekening mee te worden gehouden dat een accountantsverklaring mogelijk niet wordt verleend. Voor de accountant van een grote onderneming is er nu dus meer oplettendheid geboden.

Verdere aanscherping wet

Een evaluatie van de wet staat op de agenda voor 2019, zo blijkt uit de recente brief (PDF) die de staatssecretaris afgelopen maand stuurde. In deze brief wordt aangekondigd dat de wet mogelijk wordt aangescherpt als in de toekomst blijkt dat er sprake is van verslechterd betaalgedrag door ondernemers (B2B).

“Gezien de complexiteit van de wettelijke regels voor betalingstermijnen en het toepasselijke overgangsrecht, hebben we een infographic ontwikkeld waarin eenvoudig kan worden nagegaan hoe lang de wettelijke betalingstermijn per 1 juli 2018 is”, zegt Ridderbroek.

Infographic Wet Betalingstermijnen 2018

Met onderstaande infographic kunt u eenvoudig nagaan hoe lang de wettelijke betalingstermijn is. De infographic is opgesteld vanuit het perspectief van een MKB-ondernemer of ZZP-er en is actueel per 1 juli 2018.

Hét complete overzicht van alle wettelijke betalingstermijnen per 1 juli 2018 (B2B)

wettelijke betalingstermijn

Overname van deze infographic is toegestaan mits onder bronvermelding door een link naar e-Legal incasso advocaten